Gospodarka odpadami w Polsce. Znamy już poziom recyklingu w 2017 roku

Chyba już wszyscy mają świadomość tego, że segregowanie odpadów jest bardzo istotne. Odpady właściwie posegregowane mogą później zostać poddane recyklingowi, co w praktyce oznacza, że zostaną przetworzone i ponownie wykorzystane, zamiast zalegać na wysypiskach. Jak właściwie wygląda poziom recyklingu w Polsce? Mamy już dane dotyczące roku 2017!

Obecnie wymagany poziom recyklingu wynosi 20%. W zeszłym roku ten poziom udało się osiągnąć aż 96% gmin w Polsce. To bardzo dobry wynika, jednak trzeba mieć świadomość, że z każdym rokiem normy dotyczące recyklingu zaostrzają się. Już w roku 2018 norma ta wynosi 30%, a w roku 2020 ma dość do 50%. Finalnie w roku 2035 poziom recyklingu odpadów w UE ma wynosić 65%.

Jak widać, mimo obecnego dość dobrego wyniku, Polska zdecydowanie nie powinna spoczywać na laurach w kwestii segregowania odpadów z gospodarstw domowych i firm. Warto mieć chociażby na uwadze, że według KE Polska zalicza się do 14 krajów unii europejskiej, które mogą nie osiągnąć progu 50% recyklingu zakładanego na rok 2020.

Jeśli Polska ma osiągnąć założone cele, konieczne będzie wdrożenie procedur, które pozytywnie wpłyną na liczbę gospodarstw segregujących śmieci. Już teraz Ministerstwo Środowiska wprowadziło rozmaite działania legislacyjne, które mają na celu podwyższenie jakości surowców do recyklingu. Przykładem takich działań jest chociażby wprowadzania standardów segregowania odpadów komunalnych, które są takie same w całym kraju. Do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska mogą przyczynić się także wyższe opłaty za odbiór śmieci niesegregowanych.

Aby podnieść poziom recyklingu w polskich gminach, trzeba przede wszystkim poprawić świadomość społeczną odnoście tego, że recykling odpadów tak naprawdę jest korzystny dla nas wszystkich. Warto podkreślić, że w roku 2016 roku na jednego mieszkańca Unii Europejskiej przypadało 480 kg odpadów komunalnych, z czego 46% było przetwarzane w drodze recyklingu lub poddawane kompostowanie. Trzeba dołożyć starań, aby ten poziom podnieść. Dużym wyzwaniem jest przetwórstwo tworzyw sztucznych, póki co jedynie 40% opakowań z tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi.